Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia fotowoltaiczna, stanowiąca zespół paneli wraz konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

DO KOGO JEST SKIEROWANA OFERTA?

Oferta jest skierowana do właścicieli i operatorów elektrowni fotowoltaicznych.

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia fotowoltaiczna, stanowiąca zespół paneli wraz konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

JAKI JEST ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?

Zakres ubezpieczenia sformułowany wg standardu „od wszystkich ryzyk” i obejmuje:
  • uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, unoszenie kry, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku, kradzież, dewastację, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności a także
  • szkody wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z wadliwego działania lub niezadziałania osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie,
  • szkody powstałe z innych, wyraźnie niewyłączonych przyczyn.
W odniesieniu do ubezpieczenia od utraty przychodów z produkcji energii elektrycznej zakres jest analogiczny jak dla szkód w urządzeniach, tzn ochrona obejmuje przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni fotowoltaicznej.

W JAKI SPOSÓB USTALANA JEST SUMA UBEZPIECZENIA?

Wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń określa Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej nowej, oznaczającej koszt zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach i jakości, powiększona o koszty transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty (w tym celne, jeżeli mają one zastosowanie).
Sumę ubezpieczenia dla utraty przychodu liczy się przez pomnożenie wskaźnika mocy i wskaźnika ceny skupu energii, przy czym Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność w ustalonym okresie odszkodowawczym.

DLACZEGO WARTO UBEZPIECZYĆ SIĘ W GOTHAER TU S.A.?

Ponieważ ubezpieczenie dedykowane elektrowniom fotowoltaicznym jest nowatorskie w Polsce i posiada cechy, odróżniające ten produkt ubezpieczeniowy od stosowanych standardowo na rynku innych rodzajów ubezpieczeń dla szeroko rozumianego przemysłu, ale nie uwzględniających specyfiki pracy elektrowni fotowoltaicznych takie, jak:
  • limity dodatkowe na pokrycie kosztów charakterystycznych dla eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych, jak koszty robót pomocniczych (robót ziemnych, robót murarskich, wykonania połączeń wpustowych i rusztowań, jak również koszty robót dekarskich, w tym robót naprawczych dachów i fasad), koszty odkażania i utylizacji gleby, a także standardowo włączone koszty: uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przeniesienia i zabezpieczenia uratowanego mienia po szkodzie, frachtu lotniczego,
  • koszty odzyskania danych i programów oraz systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej elektrowni są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności,
  • szkody wynikłe z kradzieży są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności.

NA JAKI OKRES MOŻNA ZAWRZEĆ UMOWĘ UBEZPIECZENIA?

Umowę ubezpieczenia jeżeli nie umówiono się inaczej, zawiera się na okres 12 miesięcy.
  • Zadzwoń na  infolinię 22 469 69 69

WARUNKI UBEZPIECZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

ANEKS DO UMOWY